Investorem byla Obec Tisová.

Stavbu provedla firma SAPA spol. s.r.o.

Zhotoveno : 2021-2022